Albisteak

 
2019ko abuztuaren 12ko  Alkatetza-Ebazpenaren bidez Urbanizatze-jarduketa Programari hasierako onespena emanda, 2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren 156. artikuluarekin bat etorriz, jendaurreko informazio izapidea 30 eguneko epean gauzatzen da, iragarpen hau Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialen argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Informazio gehiago Hirigintza atalean.